/* End Google Tag Manager */
Skip To The Main Content

Algemene Voorwaarden

Voor het verrichten van werkzaamheden door USG Engineering Professionals B.V. in het kader van een overeenkomst van opdracht.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanbiedingen, welke USG Engineering Professionals B.V.., verder te noemen ‘USG Engineering’, aanvaarden voor het leveren van zaken, het verrichten van diensten, alsmede voor werkzaamheden in het kader van overeenkomst van opdracht.

1.2 Op alle opdrachten, welke USG Engineering aanvaardt, zijn, tenzij in zoverre uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, uitsluitend van toepassing:

a. deze Algemene Voorwaarden
b. de overeenkomst van opdracht

De opdrachtgever wordt voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst van opdracht, met deze Algemene Voorwaarden bekend gemaakt. Alle door de opdrachtgever gestelde voorwaarden, welke met deze Algemene Voorwaarden c.q. het bepaalde in rubriek b. in strijd zijn, zijn op de aan USG Engineering verstrekte opdracht niet van toepassing, tenzij in zoverre die bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door USG Engineering zijn aanvaard. De toepasselijkverklaring door opdrachtgever van eigen Algemene Voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat die voorwaarden hoe dan ook geen gelding hebben.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zullen tevens toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen regelen, tenzij op enig moment uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2. Aanbieding en Opdracht

2.1 Een door USG Engineering uitgebrachte aanbieding is te allen tijde volledig vrijblijvend en USG Engineering kan een naar aanleiding van een aanbieding gegeven opdracht zonder opgave van redenen onmiddellijk weigeren, zonder dat dit enige verplichting voor USG Engineering met zich meebrengt.

2.2 De aanbieding vermeldt in ieder geval de specifieke voorwaarden waaronder USG Engineering een overeenkomst van opdracht kan aanvaarden alsook de Algemene Voorwaarden waaronder zodanige aanvaarding kan plaatsvinden. De prijs van de opdracht wordt uiteindelijk vastgesteld op basis van de werkelijk bestede uren.

2.3 Indien een opdracht wordt verstrekt, welke overeenkomt met de inhoud van een door USG Engineering gedane schriftelijke aanbieding, dan komt de overeenkomst van opdracht eerst tot stand op de datum van aanvaarding door USG Engineering van een aan haar verstrekte opdracht. Indien door USG Engineering mondeling een opdracht wordt aanvaard, welke overeenkomt met de inhoud van de door USG Engineering gedane aanbieding, dan komt de overeenkomst tot stand op de datum waarop USG Engineering aanvaarding van zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en een getekend exemplaar retour heeft ontvangen.

Artikel 3. Inzet/onttrekking personeel

3.1 Het is de opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van USG Engineering verboden de werknemers en ex-werknemers van USG Engineering die in het kader van een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de opdrachtgever hebben verricht gedurende de overeenkomst van opdracht alsmede 6 maanden na afloop daarvan in dienst te nemen of hen buiten dienstverband of anderszins direct of indirect al dan niet tegen betaling werkzaamheden en/of activiteiten te laten verrichten ten behoeve van de opdrachtgever c.q. ten behoeve van ondernemingen die in concernverband met de opdrachtgever samenwerken, een en ander in de ruimste zin.

Bij overtreding van het in het vorige lid omschreven verbod is de opdrachtgever aan USG Engineering een dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare schadevergoeding van

€ 22.689,-- per overtreding en van € 226,89 voor elke dag dat de desbetreffende overtreding voortduurt, verschuldigd, onverminderd het recht van USG Engineering om volledige schadevergoeding te vorderen.

3.2 Het onderhavige artikel is tevens van toepassing op (aspirant)medewerkers die door USG Engineering op enigerlei wijze als kandidaat bij opdrachtgever zijn geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat opdrachtgever met de door USG Engineering aangeboden (aspirant)medewerker een rechtstreeks dienstverband is aangegaan, of werkzaamheden laat verrichten (via derden), zonder dat partijen tot een vergelijk waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is opdrachtgever aan USG Engineering dadelijk en ineens, zonder sommatie of ingebrekestelling, een schadevergoeding van € 34.033,51 exclusief BTW verschuldigd, onverlet het recht van USG Engineering om volledige schadevergoeding te vorderen. De hieruit voortvloeiende verplichtingen voor opdrachtgever zijn van kracht gedurende 6 kalendermaanden vanaf de introductie door USG Engineering.

Artikel 4. Administratie, Betaling en Betalingszekerheid

4.1 USG Engineering draagt zorg voor het bijhouden van een nauwkeurige administratie, met name waar het gaat over de inzet van haar personeel ter zake van het onderhavige project.

Door of namens USG Engineering wordt wekelijks een schriftelijke urendeclaratie aan opdrachtgever voorgelegd, een en ander teneinde de uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen en inzichtelijk te maken voor partijen. Onderhavige urendeclaratie wordt onmiddellijk na acceptatie door opdrachtgever door partijen als bindend beschouwd. Van voornoemde acceptatie is sprake ingeval USG Engineering binnen twee dagen na het verlopen van de week waarop de urendeclaratie betrekking heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame van opdrachtgever tegen de urendeclaratie heeft ontvangen. De bewijslast omtrent de tijdige indiening van de reclame rust op opdrachtgever.

4.2 Betaling door opdrachtgever aan USG Engineering zal op basis van een door USG Engineering aan opdrachtgever wekelijks verstrekte factuur plaatsvinden binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur. De factuur zal met name vermelden de periode waarop de factuur betrekking heeft, een specificatie betreffende de inzet van door USG Engineering ingezet personeel, materiaal en materieel en een verwijzing naar de onderhavige Algemene Voorwaarden.

4.3 Reclames ten opzichte van de inhoud van de facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij USG Engineering te worden ingediend. Aan reclames die later worden ingediend dan binnen de hier voorziene termijn, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overigens, eventuele reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

4.4 De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij USG Engineering reclameren over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden c.q. ongeschiktheid van de werknemer van USG Engineering, waarna USG Engineering gerechtigd is voor zover mogelijk tot vervanging van de werknemer over te gaan. Ingeval opdrachtgever diens klacht niet binnen voornoemde termijn schriftelijk indient, dan kan USG Engineering genoegzaam concluderen dat de klacht ongegrond is.

4.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever vanaf de eerste dag van de schriftelijk verzonden aanmaning, tot aan de dag van de algehele voldoening een rente verschuldigd ad 1 % van de openstaande factuurbedragen per kalendermaand, een gedeelte van een maand voor een volle gerekend.

Daarnaast is opdrachtgever gehouden naast eventueel door USG Engineering noodzakelijkerwijs te maken kosten van rechtsbijstand, 15 % van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente aan USG Engineering te vergoeden, met een minimum van €113,44), wegens buitengerechtelijke incassokosten.

4.6 Betalingsverplichtingen, welke voor opdrachtgever voortvloeien uit de onderhavige Algemene Voorwaarden, zijn niet voor compensatie vatbaar.

4.7 Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd op een normale werkweek van 40 uur en op de veronderstelling dat de werkzaamheden binnen Nederland worden uitgevoerd. Voor overwerk, werk op zon- en feestdagen en werk buiten Nederland wordt een bijzonder uurtarief en voor zover van toepassing een onkostenvergoeding overeengekomen.

De opdrachtgever is in ieder geval gehouden de door werknemers van USG Engineering in het kader van de uitvoering van de opdracht gemaakte onkosten te vergoeden, voor zover deze niet in het uurtarief zijn begrepen.

4.8 USG Engineering behoudt zich het recht voor om tussentijds de tarieven te wijzigen, bijvoorbeeld indien er sprake is van één of meer van de navolgende situaties: indien de opdracht reeds 6 maanden heeft voortgeduurd, het in werking treden van een overheidsmaatregel of een verbindend voorschrift welke een directe en aantoonbare relatie heeft met de tariefstelling van USG Engineering; voor zover (de toepassing van) enige bepaling vervat in de opdracht en de bijbehorende voorwaarden dit rechtvaardigen; verhoging van de kosten in de ruimste zin van het woord verbonden aan de werkzaamheden van de medewerkers; overige omstandigheden tengevolge waarvan het jegens USG Engineering niet redelijk zou zijn indien de tarieven geen wijziging ondergaan.

4.9 USG Engineering behoudt zich het recht voor van de opdrachtgever te verlangen dat op voor haar aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de verplichtingen van opdrachtgever, in het bijzonder de betaling van de overeengekomen prijs.

Artikel 5. Aanwijzingen en verlof

5.1 De opdrachtgever zal tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden, welke in beginsel onder de verantwoording van USG Engineering vallen, aanwijzingen kunnen geven aan de werknemers van USG Engineering omtrent de uitvoering van de opdracht, mits deze verantwoord zijn en tijdig zijn verleend.

5.2 De werknemers van USG Engineering zullen vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg met de opdrachtgever opnemen.

5.3 De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat werkzaamheden voor anderen dan de opdrachtgever behoren te worden verricht of op een andere plaats dan die van de opdrachtgever, tenzij USG Engineering daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming geeft.

Artikel 6. Aansprakelijkheid

6.1 De opdrachtgever zal het resultaat van de door de werknemers van USG Engineering verrichte werkzaamheden tenminste wekelijks controleren en zal in overleg met USG Engineering de eventueel ontstane schade zoveel mogelijk beperken. De hiermee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6.2 Van aansprakelijkheid van USG Engineering is uitsluitend sprake in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming, waarvan sprake is indien fouten zijn gemaakt dan wel indien USG Engineering nalatig is geweest op een wijze die niet past bij een normale vakkennis behorend bij de aanvaarding van een project als het onderhavige. USG Engineering is nimmer aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord aangericht door het handelen of nalaten van werknemers. Van een toerekenbare tekortkoming kan echter alleen sprake zijn indien USG Engineering, ook nadat zij via een aangetekende brief in gebreke is gesteld, dit met inachtneming van een redelijke termijn voor alsnog nakoming, niet of niet tijdig heeft nagekomen. De aansprakelijkheid van USG Engineering vervalt door verloop van 6 maanden na oplevering van de opdracht c.q. eindigen van de werkzaamheden.

6.3 De aansprakelijkheid van USG Engineering voor eventuele directe schade in de ruimste zin van het woord voortvloeiende uit de opdracht, is beperkt tot maximaal de helft van het reeds gefactureerde bedrag als voorzien in de aangegane overeenkomst van opdracht. Voornoemde aansprakelijkheid zal, op basis van de desbetreffende aangegane overeenkomst van opdracht, nimmer meer bedragen dan het te factureren bedrag betreffende de direct aan de schadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande 6 maanden, USG Engineering is niet aansprakelijk voor gevolgschade, hoe ook genaamd door wie ook kenbaar gemaakt, en opdrachtgever zal USG Engineering ter zake vrijwaren.

6.4 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade en kosten, inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door het niet naleven van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de wet, schade ontstaan door het handelen of nalaten van de medewerkers van USG Engineering voor zover zij werkzaamheden hebben verricht onder leiding en toezicht van opdrachtgever en voor de aanwezigheid van verborgen gebreken in de zaken of het werk. Opdrachtgever vrijwaart USG Engineering voor aanspraken van derden ter zake.

6.5 De opdrachtgever zal voldoen aan alle nodige en wenselijke veiligheidseisen ten aanzien van de ruimten waarin en ten aanzien van de zaken waaraan of waarmee werknemers van USG Engineering werken of waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze zaken in eigendom toebehoren aan USG Engineering. De opdrachtgever is tegenover werknemers aansprakelijk ex artikel 7:658 BW en zal USG Engineering ter zake vrijwaren.

6.6 USG Engineering heeft voor haar werknemers een collectieve wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Ten aanzien van diefstal, breuk, beschadiging en dergelijke van goederen en zaken die derden waaronder opdrachtgever van USG Engineering, al dan niet tijdelijk aan werknemers van USG Engineering ter beschikking stellen, aanvaardt USG Engineering hoe dan ook geen aansprakelijkheid. De opdrachtgever zal USG Engineering terzake eventuele vorderingen vrijwaren.

Artikel 7. Overmacht

7.1 De opdrachtgever zal de overeengekomen werkzaamheden onafgebroken door USG Engineering laten verrichten. Indien zulks tijdelijk onmogelijk is, heft dit de verplichting van de opdrachtgever tot betaling van de overeengekomen vergoeding niet op, ook al worden er dus geen werkzaamheden verricht. In onderling overleg zullen partijen echter trachten de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken.

7.2 Onder overmacht wordt verstaan: iedere van de wil van USG Engineering onafhankelijke omstandigheid, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst te voorzien, die nakoming door USG Engineering van hetgeen overeengekomen tijdelijk of blijvend onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt bijvoorbeeld ook verstaan het uitvallen van een werknemer van USG Engineering ten gevolge van onder andere arbeidsongeschiktheid, overlijden, werkweigering of ontslagname e.d.

7.3 Indien USG Engineering door het uitvallen van haar werknemer om welke reden dan ook niet in staat is de werkzaamheden voort te zetten, zal USG Engineering zich inspannen om uit eigen geledingen een andere geschikte werknemer te vinden en deze werknemer de werkzaamheden te laten voortzetten. USG Engineering is niet aansprakelijk voor het opschorten en/of beëindigen van de overeengekomen werkzaamheden ten gevolge van het uitvallen van een werknemer van USG Engineering.

Artikel 8. Opschorting en Ontbinding

8.1 In geval van overmacht aan de zijde van USG Engineering kan USG Engineering haar verplichtingen uit de overeenkomst steeds schriftelijk opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden zonder tot schadevergoeding verplicht te zijn.

8.2 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of de onderhavige Algemene Voorwaarden, of als opdrachtgever niet aan een verzoek van USG Engineering om zekerheid te stellen voldoet, als ook in geval van faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever, kan USG Engineering nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk opschorten of de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van USG Engineering om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Persoonsgegevens

1. Opdrachtgever zal alle geregistreerde (persoons-)gegevens van een projectmedewerker en/of kandidaat, die voor en gedurende de opdracht door USG Engineering kenbaar worden gemaakt, vertrouwelijk behandelen en meer in het bijzonder in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens verwerken. Opdrachtgever zal daartoe de projectmedewerker en/of kandidaat onder meer aangeven welke (persoons-)gegevens door de opdrachtgever worden verwerkt waarbij de projectmedewerker en/of kandidaat tevens wordt geïnformeerd over de wijze van verwerking en de doeleinde(n) waarvoor deze verwerking plaatsvindt.

2. De door opdrachtgever aan USG Engineering verstrekte (persoons-)gegevens worden verwerkt met als doel:

  • Opdrachten van de opdrachtgever uit te (kunnen) voeren;
  • opdrachtgever gebruik te kunnen laten maken van de dienstverlening van USG Engineering;
  • met de opdrachtgever een handelsrelatie aan te gaan en/of deze te onderhouden;
  • deze te verstrekken aan bedrijven en/of personen die door USG Engineering zijn ingeschakeld voor de uitvoering van bepaalde taken (bewerkers).

De door opdrachtgever verstrekte (persoons-)gegevens kunnen daarnaast worden gebruikt om de opdrachtgever per e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel te informeren over producten en/of diensten van USG Engineering. Indien USG Engineering hiervan gebruik maakt, kan opdrachtgever zich hiertegen op elk gewenst moment verzetten door een e-mail te sturen naar info@usgengineering.nl.

Artikel 10. Toepasselijk recht

10.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Geschillen

11.1 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomsten als bedoeld in deze voorwaarden dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen op de navolgende wijze worden beslecht.

Bij een eventueel geschil stelt de ene partij de andere partij bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst onder verwijzing naar het onderhavige artikel in kennis van haar standpunt. Wanneer partijen binnen twee maanden na ontvangst van de kennisgeving niet tot overeenstemming zijn gekomen, wordt er een bindende beslissing door drie advocaten genomen. Van deze drie advocaten wordt door elk der partijen één aangewezen binnen veertien dagen nadat een partij een verzoek daartoe van de andere partij heeft bereikt. De derde advocaat wordt door deze beide advocaten aangewezen binnen tien dagen nadat zij hun aanwijzing hebben aanvaard. Het oordeel van de derde advocaat is beslissend bij gebreke van overeenstemming tussen de advocaten. De advocaten brengen hun rapport uit binnen zes weken nadat hun benoeming vaststaat.

11.2 De geschillenregeling als vervat in het eerste lid van dit artikel laat onverlet het recht van partijen om elkaar in rechte te betrekken. Alsdan is de rechter te Amsterdam bevoegd.

Artikel 12. Slotbepaling

12.1 Indien één of meer van de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden vernietigd worden, of nietig worden verklaard, dan zal dit geen invloed hebben op de geldigheid van de overige bepalingen die onverkort van toepassing zullen blijven.

12.2 De onderhavige voorwaarden vervangen de Algemene Voorwaarden van (de rechtsvoorgangers van) USG Engineering van eerdere datum.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Zwolle onder akte no. 8/2001 d.d. 24 januari 2001

Copyright 2014 USG People